Čo spája Alenu Zsuzsovú a Podpoľanie?

Spojení medzi týmito dvoma zdanlivo nesúvisiacimi svetmi je viacero, mnohé z nich sú explicitné, máloktoré však verejné známe, či dostupné a nie všetky možno preukázať. Uvádzame jeden z prípadov, v ktorom to možné je. Bude ich ešte niekoľko.


Autor článku má k dispozícii originály zápisníc zo súdnych pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica vedených pod spisovou značkou 3T/38/2012, číslo súdneho spisu 9512100145, ECLI:SK:SSPK:2014:9512100145.5, ktoré sú však v otvorených zdrojoch označené nenápadnou formulkou: "Pojednávanie bolo anonymizované na základe odôvodnenej žiadosti dotknutej osoby" - a väčšina z nich už dnes medzi zverejnenými dokumentami chýba úplne. Podobné opatrenia sa prijímajú z rôznych, neraz dobrých dôvodov, tentoraz išlo o snahu utajiť pôsobenie konkrétnych civilných osôb v úlohe policajných agentov.


Anonymizácia však bola vo verejne dostupných registroch realizovaná nedostatočne a pri troche snahy možno konkrétne postavy vystupujúce v príbehu bez problémov legálne identifikovať aj z otvorených zdrojov: iniciály mien síce boli pozmenené, avšak podnikateľské subjekty, ktoré tieto osoby reprezentovali boli istý čas aj vo verejne dostupných zápisniciach zverejnené bezo zmien.

Ide o prípad spoločnosti s ručením obmedzeným Active Progress, ktorá mala byť prostredníkom pri získavaní 20% úplatku z poskytnutej sumy dotácie a firmy Sympatik, ktorá neskôr mala podľa prokuratúry zabezpečiť získanie úplatku dokonca vo výške 30% - celková výška požadovaného úplatku iba v tejto jedinej z mnohých výziev pritom presahovala 1 milión Eur (!).


Osoby vystupujúce v úlohe policajných agentov a zároveň konajúce za eseročky Biele vody a eSoft je verným čitateľom zbytočné bližšie predstavovať. Boli "hrdinami" mojich dávnejších článkov o Podpoľaní - zhodou okolností ide o niekdajších poslancov detvianskeho mestského zastupiteľstva. Jeden opakovane čelil snahe o stíhanie zo strany orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s mnou medializovanou objednávkou vraždy svojho konkurenta a druhý bol odídený z postu okresného šéfa politickej strany, pretože nedokázal jej vedeniu hodnoverne vysvetliť zaobchádzanie z prostriedkami z európskych fondov cez PPA kvôli banálnej, predraženej a prakticky nefunkčnej mobilnej aplikácii. Ďalší okresný predseda SAS bol zakrátko vyhodený zo svojho postu potom, ako som medializoval jeho kriminálnu minulosť a trestný čin spáchaný v prospech objednávateľa vraždy, jeho niekdajšieho zamestnávateľa.


SAS v tom čase veľmi nešťastne doplatila na to, čo je bežným fenoménom v mnohých krajských, či okresných štruktúrach - a síce na snahu spriahnutých mafiánskych skupín ovládnuť na komunálnej úrovni každú z relevantných politických strán.


Obaja spomínaní v úlohe poslancov mestského zastupiteľstva opakovane prijímali rozhodnutia a hlasovali v prospech nevýhodného prevodu podielov mesta v tepelnom hospodárstve a vo firme BYTES do rúk súkromnej osoby, Martina MALATINCA. V jeho prospech opakovane roky hlasoval aj jeho príbuzný Miroslav SUJA, odborník ĽSNS pre bezpečnosť a bývalý poskok Mikuláša ČERNÁKA.

Pasáž z odtajnenej časti správy o činnosti SIS za rok 2018

V role policajného agenta sa však ocitla aj osoba vystupujúca v mene firmy TOMOS - spoločnosti s dlhmi voči štátu a poisťovniam v desiatkach tisíc Eur, medzi ktorej prepojenými osobami hneď na prvý klik nájdete napríklad Franiška HODOROVSKÉHO, ku ktorému sa vrátime v neskoršej budúcnosti. Zaujímavejšie však v tejto chvíli znie meno starého známeho z ostatných mesiacov, Husnirizu KUKULIHO, Albánca z Levíc a medzi prepojenými firmami aj rovnako preslávenú DITURIA a.s., kde sa to Kukuliovcami v médiách otvorene označovaných za príslušníkov mafie len tak hemží.


Ďalším policajným agentom bola osoba konajúca v mene firmy Gappa, kedysi zvolenskej, dnes prihlásenej v Detve. Problémom, tak ako už niekoľkokrát v minulosti bolo, že medzi procesným postavením policajného agenta a obvineného je občas veľmi tenká hranica. Podľa informácií z kruhov blízkych tímu vyšetrujúcich túto kauzu (milujem tento výraz, ktorý si osvojilo množstvo médií a možno zaň skryť skutočne akýkoľvek zdroj) došlo totiž už v čase odhalenia príprav k predbežným dohodám medzi osobami vyžadujúcimi úplatok a medzi jeho nádejnými poskytovateľmi a až únik informácií zvnútra polície, či prokuratúry primäl niektorých zúčastnených včas zmeniť zmeniť stranu a zaistiť si tak beztrestnosť.

Pasáž z odtajnenej správy o činnosti SIS za rok 2018

Títo všetci mali pôvodne za úlohu v úlohe policajných agentov pomôcť usvedčiť páchateľov, ktorých činnosť smerovala k získaniu úplatku vo výške 20, resp. neskôr 30% z celkovej sumy poskytnutej dotácie. V skutočnosti však Najvyšší súd viackrát skonštatoval a nižší súd sa s jeho právnym názorom v neskoršom rozhodnutí musel vysporiadať, že ich činnosť nebola v zhode so zákonom, išla mimo jeho rámca a správali sa spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku znemožnil odsúdenie obžalovaného.


Podotýkam, že jedna z dvoch obvinených osôb rozhodnutie súdu nižšej inštancie o vine bez odporu prijala a akceptovala udelený trest finančnej pokuty a podmienečného odsúdenia bez odvolania 3.11.2012.


Druhý obvinený však proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu zo dňa 12. októbra 2012 podal 29. októbra odpor, pričom podľa uznesenia "nebol nijak bližšie zdôvodnený, obhajca obvineného žiadal, aby vo veci bolo súdom vytýčené hlavné pojednávanie, pričom na žiadosť o oznámenie návrhov na vykonanie dôkazov v rámci hlavného pojednávania obvinený ani jeho obhajca nijak nereagovali." Už vtedy bolo zrejmé, že sa ani nepokúšajú zmeniť názor Špecializovaného trestného súdu a spoliehajú sa na odvolanie na Najvyšší súd. Niektorým ľuďom tam pri výbere vhodného senátu jednoducho prialo šťastie.


7. marca nasledujúceho roka teda Špecializovaný trestný súd znovu "po vykonaní hlavného pojednávania dňa 07.03.2013 ... vo veci rozhodol a to tak, že uznal obžalovaného Ing. K. S. vinným z prečinu nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona spáchaný v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona, za čo mu bol uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 14 mesiacov vo výške 8.000,- € s náhradným trestom odňatia slobody 1 rok a trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze poskytovať akékoľvek služby v súvislosti s realizáciou projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v trvaní 5 rokov."


Ako sa dalo očakávať, krátko na to do hry vstúpil na podnet obžalovaného ako odvolací súd Najvyšší súd SR v Bratislave - a ten uznesením zo dňa 26.03.2014 zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu. Vec vrátil na ďalšie prejednanie a rozhodnutie. Hotovo.


Najvyšší súd okrem iného v rozsiahlom zdôvodnení skonštatoval, že "naznačené procesné pochybenia súdu prvého stupňa sú samy osebe dôvodom pre zrušenie odvolaním napadnutého rozsudku." K samotnej činnosti policajných agentov Najvyšší súd uviedol: "odvolací súd po analýze výpovedí svedkov - agentov ... dospel k záveru, že súd prvého stupňa sa bude musieť k hodnoteniu činnosti svedkov - agentov a hlavne polície vrátiť ... pretože skutočne existuje vážne podozrenie, že činnosť agentov, riadených políciou, v okolnostiach prípadu, prekračovala rámec použitia agenta a jeho úkonov upravený v § 117 Tr. por., o to viac, že v predmetnej veci nešlo o korupciu verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa."


Výhrad k činnosti agentov bolo však podstatne viac: "súd ... v rámci nového konania po zrušení veci Najvyšším súdom Slovenskej republiky dospel k záveru, že takéto „zakrytie úplatku" umožnila aj činnosť agentov, ktorí nereagovali logicky na vzniknutú situáciu a v podstate sami sa podieľali na vytvorení situácie, ktorá umožnila spáchať skutok, ktorý najmä z hľadiska formálneho je možné považovať za trestný čin."


Ďalej: "Činnosť agentov v podstate priamo umožnila obžalovanému, napriek aj ním zistenej situácii o existencii projektov, neopraviť štandardizované typy zmlúv a nechať ich v znení ako ich mal pripravené, čo jeho situáciu v konečnom dôsledku z hľadiska investovanej námahy do úpravy zmlúv uľahčovalo. Tento stav mal za následok i to, že vzhľadom k nelogickým reakciám agentov nebolo možné posúdiť, ako by obžalovaný reagoval v prípade, ak by svedkovia agenti aj na hlavnom pojednávaní nimi prezentované výhrady voči podpisovaným zmluvám voči obžalovanému uplatnili. V každom prípade, ak by reagovali logicky, vytýkajúc obsah zmlúv zahŕňajúci aj spracovanie už existujúcich projektov (čo preukázateľne neurobili, nakoľko svoje prípadné podpisy nemienili vážne), a obžalovaný by aj za tejto situácie zdôrazňoval, že textom zmluvy sa zakrýva lobbing ako jediný pravý zmysel podpisu zmlúv, situácia žalobcu by bola jednoduchšia a dôkazné bremeno by podľa všetkého uniesol skôr."


Aj na základe toho, že názor odvolacieho súdu je pre prvostupňový právne záväzný, bol nútený senát Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica na pojednávaní 23. októbra 2014 pristúpiť k oslobodeniu obžalovaného, "pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný." Z výrokov Špecializovaného trestného súdu je na viacerých miestach uznesenia zrejmé, že si v absolútnej väčšine vykonaných dôjazov naďalej stojí za svojou prácou a podriaďuje sa názoru Najvyššieho súdu len preto, že musí.


Medzi dôkazmi zaistenými pri domovej prehliadke u obvineného boli okrem iných, ako časť stopy číslo 4 už podpísané zmluvy, pri ktorých oscilovala výška provízie od 20, do 30%, pričom časová postupnosť a kroky pri ich uzatváraní boli čiastočne potvrdené vykonanými legálnymi odposluchmi - ibaže všetky zmluvy boli datované k jedinému dňu, 14.9.2010. Našli sa podpísané spoločnosťou PRIMA INVEST s.r.o., roky upratujúcou prevažne objekty ministerstva obrany za viac, ako 17 miliónov Eur do septembra 2011, GEMOR FASHION s.r.o., ktorá stihla do roku 2011 získať vo verejných obstarávaniach pre ministerstvá vnútra a obrany v hodnote viac, ako 21 miliónov Eur, Stava IP s.r.o. s takmer 9 miliónmi Eur z verejných obstarávaní k 19.9.2011, prevažne v oblasti stavebných prác v rezorte zdravotníctva, Biele Vody s.r.o., PRO GRUP s.r.o., ESOFT s.r.o., Gappa, TOMOS, SMOIMPEX s.r.o. a iné - teda aj zmluvy s firmami osôb, ktoré neskôr vystupovali v úlohe policajných agentov.


Anonymizácia, použitie falošných iniciálok a neskoršie zmazanie časti dokumentov z verejne dostupných registrov malo za úlohu tieto prepojenia urobiť fakticky nevystopovateľnými. Nevyšlo. Údajné a nesmierne populárne procesné pochybenia a nelogické, či kontraproduktívne správanie policajných agentov v rozpore so zákonom, ktorý činnosť agentov upravuje poslúžili Najvyššiemu súdu ako argumenty, pre ktoré došlo 23.10.2014 k oslobodeniu jednej z dvoch obvinených osôb - pričom druhá už prijatím trestu dávno predtým potvrdila, že k trestnému činu skutočne dochádzalo, že sa ho sama zúčastnila a potvrdila reálny obsah obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Bratislava, sp. zn. VII/1 Gv 179/10-62 zo dňa 27. septembra 2012 pre prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona spáchaného v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona.


Pointa? Celá kauza, kde títo svedkovia podľa Najvyššieho súdu "zlyhali" v úlohe policajných agentov a pomohli tak obžalovanému z prečinu nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona spáchaného v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona v tom čase unikúť trestu udelenému Špecializovaným trestným súdom sa týkala zneužívania prostriedkov Európskej únie poskytovanými Sociálnou implementačnou agentúrou SIA.


Ide teda o jednu z viacerých epizód identickej kauzy, kvôli ktorej pred rokmi zahynul na výstrahu mestský poslanec RAKOVSKÝ, ktorý sa na podvodných aktivitách spojených s čerpaním eurofondov na vzdelávanie tiež podieľal a kvôli ktorej dnes čelí stíhaniu jeho brat Matúš. Ide o identickú kauzu, kvôli ktorej spolu s ním sedí na lavici obžalovaných Marián ORSÁG, spoluvlastník firmy, ktorej auto bolo papierovo prenajaté Jozefovi DUČÁKOVI na základe želania Mariána KOČNERA. Nuž a uvádzať, v koho rukách tento Mercedes nakoniec skončil by už bolo zbytočným nosením dreva do lesa. Aj ďalší odkaz od Kočnera odovzdal DUČÁKOVCOM Peter TÓTH - žiadosť o 200 tisíc Eur pre Alenu, ktoré jej DUČÁK v krátkom čase aj zabezpečil.


No a netreba zabúdať ani tretiu obvinenú osobu, ktorou ja Martina JUSTOVÁ, svojská treťosektorová lovkyňa lebiek, ktorá prepusteným väzňom umožňovala začleniť sa do spoločnosti: tým talentovanejším poskytovala aj know how pri zabezpečovaní transferu peňazí z eurofondov až k firmám známym z Panama Papers. Ide napríklad o Mareka HOLÁSKA, ktorý po prepustení z trestu za vraždu obsluhoval jeden z najvýnosnejších modelov smerujúci k jedinému bielemu koňovi, papierovému vlastníkovi stovák firiem. Súdom je práve ona považovaná za vedúcu osobnosť z tej zvláštnej trojice. Minimálne vo sfére eurofondového zločinu je na tom Slovensko veľmi dobre, čo sa genderovej vyváženosti týka: JUSTOVÁ si onoho času našla veľa priateliek a spolupracovníčok aj priamo na SIA. Niektoré unikli trestu iba výmenou za plnú súčinnosť s OČTK.


V jednom z ďalších článkov prinesieme ďalšie explicitné prepojenia medzi Podpoľaním a vraždou poslanca RAKOVSKÉHO, z ktorej je zatiaľ obvinený iba Peter P...V.


V tom najbližšom však budeme venovať zvláštnu pozornosť tomu, prečo sa v súvislosti so Zsuzsovej Mercedesom v médiách takmer výhradne - až na výnimky - nesprávne uvádza firma TESGAL. A prečo sa takmer všade používa meno ORSÁG, hoci s DUČÁKOM nemá žiadne prepojenia, zatiaľ čo muž, ktorého s DUČÁKOM spája niekoľko firiem a aj adresa pre naše médiá akoby neexistoval.


A vďaka jednému dobrému človeku použijeme úplne prvýkrát nekompromisné a prehľadné grafy.


9,121 zobrazení4 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše